Disclaimer

De informatie op deze site wordt u aangeboden onder (onder meer) de hiernavolgende voorbehouden. Alle informatie die op deze site wordt aangeboden over producten, diensten, prijzen etc., is louter bedoeld ter informatie en geldt niet als een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst.
Finnla behoudt zich het recht voor de informatie op deze site zonder vooraankondiging te actualiseren of te wijzigen of de wijze van presentatie daarvan aan te passen. Aan de informatie die op deze site wordt verstrekt, kunnen dan ook geen rechten of aanspraken voor de toekomst worden ontleend.
Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud behoren toe aan Finnla B.V. of haar licentiegevers. Alle rechten met betrekking tot de inhoud zijn voorbehouden behoudens voor zover enig gebruiksrecht met betrekking tot de inhoud uitdrukkelijk is verleend. Tenzij anders bepaald mag de inhoud opgenomen op deze website alleen in ongewijzigde vorm en alleen voorpersoonlijk niet-commercieel gebruik worden gereproduceerd of gedistribueerd. Enig ander gebruik van de inhoud, daaronder mede begrepen distributie, reproductie, wijziging, openbaarmaking of verzending zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Finnla is strikt verboden. Alle auteursrechtelijke en overige eigendomsvermeldingen dienen te worden behouden op alle reproducties en kopieŽn. Enig materiaal of informatie verzonden door u, via of in verband met de website ("gebruikersmateriaal") zal als zijnde niet-vertrouwelijk worden behandeld en zal onmiddellijk het eigendom van Finnla worden. De privacy informatie zoals opgenomen op deze web site zal ook op gebruikersmateriaal van toepassing zijn. Finnla mag gebruikersmateriaal, indien door haar gewenst, waar ook ter wereld gebruiken, zonder enige verplichting tot compensatie en vrij van persoonlijksheidsrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten.

Finnla kan niet garanderen dat de via deze site verschafte informatie steeds actueel, juist en volledig is, hoewel zij dat wel zo veel mogelijk nastreeft. Zo kan de informatie die u ontvangt, door technische oorzaken onjuistheden bevatten of typografische fouten bevatten.

Finnla verstrekt overigens ook geen enkele garantie ten aanzien van de via deze site beschikbaar gestelde informatie. Voor zover op deze site hyperlinks naar andere websites wordt verschaft, mag daaruit niet worden afgeleid dat Finnla op enigerlei wijze instaat voor (bijvoorbeeld de juistheid, volledigheid en actualiteit van) de informatie die op dergelijke andere websites wordt aangeboden.